Hướng dẩn chuyển đổi môn phái và mở túi máu = VLBS

Điều kiện:

  • Đẳng cấp trên 150
  • Đã hủy liên đấu
  • Đã hủy bang hội
  • Tín vật môn phái
  • Tín vật dương anh(Nếu là Nữ muốn chuyển qua Thiên Vương Bang)
  • 10 Ô Trống hành trang

Hướng dẩn:

  1. Mua tín vật môn phái: Kỳ trân cáci. 
  2. Đến chưởng môn môn phái hiện tại chọn "Muốn mời dạy chuyện khác".
  3. Giao nộp tín vật môn phái  
  4. Đến chưởng môn phái mong muốn nhập phái chọn "Mang nghệ đầu sư" (nhớ tháo trang bị)

Chúc bạn thành công!

Hướng dẩn chuyển đổi trang bị hoàng kim

Đến thợ rèn thần bí Lâm An (164/199)

Sau đó chọn môn phái mong muốn chuyển và bỏ trang bị muốn chuyển đổi vào

 

Hướng dẫn mở túi máu = auto vlbs

tự mở túi máu hỗ trợ

Chúc bạn thành công!