Hướng Dẫn Nâng Cấp Trang Bị, FF, Ấn

Các Nguyên Liệu Đi Hoạt Động, Săn Boss, TK, Event 

Nâng Cấp Trang Bị

Hướng Dẫn Nâng Cấp Trang Bị
Tên Nâng Cấp Trang Bị Đồ Phổ Thủy Tinh Tiền Vạn Tỉ Lệ  
Thanh Câu -> Vân Lộc 1 Món Thanh Câu 1 Đồ Phổ Vân Lộc Theo Loại Trang Bị 1 Bộ Thủy Tinh Khác Màu 50 Vạn 100 %
Vân Lộc -> Thương Lang 1 Món Vân Lộc 1 Đồ Phổ Thương Lang Theo Loại Trang Bị 2 Bộ Thủy Tinh Khác Màu 260 Vạn 100 %
Thương Lang -> Huyền Viên 1 Món Thương Lang 1 Đồ Phổ Huyền Viên Theo Loại Trang Bị 3 Bộ Thủy Tinh Khác Màu 1180 Vạn 100 %
Huyền Viên -> Tữ Mảng  1 Món Huyền Viên 1 Đồ Phổ Tử Mảng Theo Loại Trang Bị 4 Bộ Thủy Tinh Khác Màu 4970 Vạn 100 %
Tữ Mảng -> Kim Ô  1 Món Tữ Mảng 1 Đồ Phổ Kim Ô Theo Loại Trang Bị 5 Bộ Thủy Tinh Khác Màu 20270 Vạn 100 %

Nâng Cấp Phi Phong

Phi Phong 1 -> 2 3 Phi Phong Cấp 1 30 Vạn  
Phi Phong 2 -> 3 3 Phi Phong Cấp 2 150 Vạn  
Phi Phong 3 -> 4 3 Phi Phong Cấp 3  400 Vạn  
Phi Phong 4 -> 5

1 Phong Phong Cấp 4 (Hóa Giải)

1 Phong Phong Cấp 4 (Dịch Chuyển)

2000 Vạn  

 

Nâng Cấp Ấn

Ấn 1 -> 2 4 Ấn Cấp 1 4 Vạn
Ấn 2 -> 3 4 Ấn Cấp 2 8 Vạn
Ấn 3 -> 4 4 Ấn Cấp 3 37 Vạn
Ấn 4 -> 5 4 Ấn Cấp 4 192 Vạn