Vượt Ải - Thách Thức Thời Gian

Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo. Và Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện. Lưu ý hoạt động Vượt Ải diễn ra hàng ngàyt ừ 10h00 - 22h00.

Thời gian diễn ra

Báo danh Vượt Ải: Mỗi giờ 1 lần.

Mô tả hoạt động

Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện.

Những tổ đội hoàn thành ải 29 trước thời gian trên thì nhấp vào NPC để qua bản đồ mới và chờ đợi ải tiếp theo.

Nếu không muốn tham gia ải tiếp theo thì NPC có thể đưa đồng đạo trở về nơi xuất phát ban đầu tại các thành thị.

Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo.

Khi chọn vuợt ải tiếp theo thì đồng đạo ở 7 thành thị cùng 1 thời điểm Vượt Ải sẽ được đưa vào 1 bản đồ riêng biệt.

Có 1 phút chuẩn bị để cho đồng đạo tổ đội với nhau (thời gian 1 phút chuẩn bị chỉ tính sau khi kết thúc phút thứ 13 của Vượt Ải).

Sau khi kết thúc thời gian chờ thì sẽ xuất hiện 1 Boss, đồng đạo có thể PK tại bản đồ này.

Lưu ý

Mỗi ngày đồng đạo được 1 lần miễn phí (không cộng dồn).

Thêm 2 lần tốn phí trong 1 ngày.

Tại bản đồ này sẽ có trạng thái là PK tổ đội.

Không phân biệt màu phe phái, cùng/khác bang (cùng tổ đội không PK nhau được).

Cách tính sát thương (dmg): Tổ đội có sát thương cao nhất sẽ nhận được phần thưởng. Nếu tổ đội có sát thương cao nhất chết hết thì sẽ tính sát thương lại từ đầu.

Khi nhân vật bị thương, sẽ không bị mất điểm kinh nghiệm và tiền vạn.

Khi Boss bị tiêu diệt, toàn bộ nhân vật sẽ được đưa về các thành ban đầu báo danh.

Trong khi tiêu diệt Boss hoặc bị ngưng kết nối cũng sẽ được đưa về các thành xuất phát ban đầu.

Lưu ý: Vượt ải hoàn toàn miễn phí không mất sát thủ giản

Phần thưởng

Phần thưởng ngẫu nhiên trong hành trang khi qua mỗi ải
Tiền Vạn Khóa Túi sự kiện
Huyền tinh Khoáng thạch cấp 1 Phúc duyên Lộ (Đại)
Ngũ Hoa Đơn Huyền tinh khoáng thạch cấp 2